spreekuur89.nl

Contact

Pinnamoe muutumine - Pinnamood

Maa-sisesed protsessid, mis avalduvad maavärinate ja vulkanismi kaudu, on aktiivsed laamade liikumisega seotud piirkondades. Suuremat osa Maa pinnast need protsessid aga oluliselt ei mõjuta. Vaata videot ja too välja, kuidas on jääaeg mõjutanud Lahemaa pinnamoodi. Sisesta oma vastus siia. Ees- ja perekonnanimi * First. Last.

oppekava.innove.ee

Maa sise- ja maakoore ehitusest ning laamade liikumisest. Õpilased tutvuvad erinevate kivimite ja setetega ning kursuse lõpuks peaksid nad suutma eristada Eestis leiduvaid kivimeid ja setteid (graniit, paekivi, põlevkivi, liiv, savi, kruus, moreen,turvas), samuti teadma, kuidas kivimid tekivad ning milleks neid kasutatakse.

Põhikooli geograafia õppeprotsessi kirjeldus

2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist; 3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob …

Rahvastik ja geoloogia Jeopardy Template

kuidas on maavärinate esinemine seotud laamade liikumisega Maavärinate esinemine on tihedasti seotud laamade äärealadega. 100 ..-100 punkti võistkonnale kes küsimuse valis. 100. Missugune riik on pindalalt maailmas kõige suurem ? Venemaa (17 700 000) 200. Vähem kui kolmandiku maakera pinnast hõlmab Maismaa. 200.

AINEKAVA 7. KLASS geograafia

GEOGRAAFIA. 7. klass. Tundide arv: 1 nädalatund, kokku 35 tundi õppeaastas. KAARDIÕPETUS Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Kaardiõpetuses tutvuvad õpilased erinevate kaartidega, õpivad kasutama kaardi legendi, mõõtma vahemaid kaardil ja looduses, leidma kaardi mõõtkava abil tegelikke vahemaid, määrama suundi looduses ja kaardil, määrama koordinaate ja kellaaega, leidma

Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli geograafia

) Kuidas on maavärinate esinemine seotud laamade liikumisega?- Ookeanide keskahelike piirkondades, kus ookeanilaamad rebitakse üksteisest lahti toimuvad paari km sügavuse koldega maavärinad. Laamade vahevöösse sukeldumise vööndis esineb nii madala-,keskmise- kui ka süvafookuselisi maavärinaid.

GEOGRAAFIA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE ÕPPESISU JA …

kuidas on maavärinate esinemine seotud laamade liikumisega laamade liikumisega kaasnevate geoloogiliste protsesside selgitamine (nõrgematele õpilastele anda vastuste valikuvõimalus). • Näidiste ja piltide abil kivimite ja setetega tutvumine, nende iseloomustamine ja võrdlemine. • Filmi või animatsiooni vaatamine laamade liikumise, maavärinate

Põhikooli geograafia õppeprotsessi kirjeldus

GEOLOOGIA: Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Geoloogiateemasid õppides saavad õpilased esmase ettekujutuse maavärinate ja vulkaanipursete levikust ja tekkepõhjustest.Selle mõistmiseks on neil vaja aru saada Maa sise- ja maakoore ehitusest ning laamade liikumisest. Õpilased tutvuvad mitmesuguste kivimite ja setetega ning kursuse lõpuks peaksid nad suutma eristada Eestis leiduvaid

AINE: GEOGRAAFIA Läbivad teemad Lõiming ja koostöö, …

2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist; 3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob …

>
olde hansa tallinn
tallinna pedagoogika ulikool
hiiumaa praami ajad
õ täht klaviatuuril
kuidas ühendada lampi

© Spreekuur 89 (2017)